Podmínky účasti na akcích Domu osobního rozvoje MAITREA (obchodní podmínky)

Provozovatelem Domu osobního rozvoje MAITREA je společnost MAITREA inspirace srdcem, s.r.o., IČ 09761942, sídlo Týnská ulička 1064/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. C 342044 vedená u Městského soudu v Praze.

Účastník svým přihlášením a znovu i svou účastí na Akci (živé nebo online semináře) a/nebo individuální lekci a/nebo terapii (společně i jednotlivě dále jen „Akce“) souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

1. Přihlašování a platba

Přihláška na Akci se podává skrze online formulář umístěný na našich webových stránkách. Tento online formulář může vyplnit dle osobních či telefonických pokynů účastníka i pracovník MAITREA inspirace srdcem, s.r.o. s tím, že v takovém případě účastník prostřednictvím e-mailu zaslaného na jím zadanou e-mailovou adresu potvrdí, že skutečně projevil zájem o účast na Akci. 

1.1. Akce s platbou kurzovného v den konání Akce

Po vyplnění online přihlášky vzniká závazná rezervace místa. Kurzovné se hradí v plné výši v hotovosti (nebo kartou) až na místě a v den konání, nejlépe 20 minut před zahájením Akce.

1.2. Akce s platbou kurzovného v plné výši předem

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

1.3. Akce s platbou zálohy předem

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením stanovené zálohy kurzovného na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

2. Storno podmínky

2.1. Akce s kurzovným do 700 Kč

Odhlásí-li se účastník DO 30 dnů před začátkem Akce, bude mu zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby vráceno zpět. 

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 30 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené kurzovné v plné výši nevratné a nepřevoditelné.

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník.

2.2. Akce s kurzovným nad 700 Kč

Odhlásí-li se účastník DO 30 dnů před začátkem Akce, bude mu zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby vráceno zpět. 

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 30 dnů před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), 50% zálohaje nevratná a nepřevoditelná. Pokud však účastník zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 50 %. 

V den začátku Akce, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá.

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník.

2.3. Akce s kurzovným nad 8.000 Kč

U Akcí s kurzovným převyšujícím 8.000 Kč je zaplacená záloha nevratná a nepřevoditelná.

Odhlásí-li se účastník DO 60 dnů před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) a zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 50 % (záloha je nevratná a nepřevoditelná). 

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 60 dnů před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) nárok na vrácení nebo převedení kurzovného v plné výši odpadá.

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník.

2.4. Akce se zvýhodněnou cenou pro 2 osoby

Odhlásí-li se jeden z účastníků DO 30 dnů před začátkem Akce, odečte se z uhrazené zvýhodněné částky plné kurzovné za jednu osobu a rozdíl bude vrácen zpět. (Např. Cena za 1 osobu = 4.900 / Zvýhodněná cena za 2 osoby = 9.000 Kč / Rozdíl k vrácení: 9.000 – 4.900 = 4.100 Kč)

Odhlásí-li se jeden z účastníků v době KRATŠÍ než 30 dnů před začátkem Akce (na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů, např. nemoc nebo rodinné záležitosti), odečte se z uhrazené zvýhodněné částky plné kurzovné za jednu osobu. Z rozdílu je 50% záloha nevratná a nepřevoditelná. Pokud však účastník zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 50 %. (Např. Cena za 1 osobu = 4.900 / Zvýhodněná cena za 2 osoby = 9.000 Kč / Rozdíl: 9.000 – 4.900 = 4.100 Kč / K vrácení: 50 % ze 4.100 = 2.050 Kč)

Odhlásí-li se oba účastníci, postupuje se podle bodu 2.2

Pokud se jedná o kurzovné nad 8.000 Kč za 1 osobu, postupuje se podle bodu 2.3.

V den začátku Akce, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá. 

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník.

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav

Akce není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením Akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

3.2. Zákaz drog a omamných látek

Účastník prohlašuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a zavazuje se je neužívat před Akcí i v jejím průběhu.

3.3. Zodpovědnost

Účast na Akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Akce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší osmnácti (18) let je povinen mít k účasti na Akci předchozí písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka.

3.4. Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv Akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za Akci se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na Akci, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků Akce, nebo ho na Akci nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. V tomto případě bude poplatek za Akci navrácen.

4. Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

4.2. Účastník bere na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem a že má povinnost osobní údaje poskytnout, aby mu společnost MAITREA inspirace srdcem, s.r.o. jako poskytovatel služeb mohla řádně poskytnout své služby. Neposkytne-li je, je společnost MAITREA inspirace srdcem, s.r.o. jako poskytovatel služeb oprávněna bez dalšího ukončit jejich smluvní vztah.

5. Používání cookies a remarketingových nástrojů na stránkách maitrea.cz

Upozorňujeme, že na našich webových stránkách je umístěn kód, který nám umožňuje zobrazovat našim návštěvníkům inzerci na stránkách služby Google. Zobrazování těchto reklam můžete nastavit na této stránce.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 1.1.2021

------------

Číslo účtu pro platba akcí: 123-2286100267/0100