Terapeuti v Maitree

Zuzana Kozáková

Kraniosakrální biodynamika, Somatic experiencing - somatické prožívání.

zuzana@masaze-terapie.eu
tel.: +420 774 824 803

Více informací

Kraniosakrální biodynamika je metoda, která oslovuje člověka v jeho celistvosti.
Pomáhá nám hluboce se naladit na sebe a na Zdraví, které je neustále přítomné a dostupné v
každém okamžiku našeho života. Vracíme se k vnímání tělesných prožitků, protože právě na
tělesné úrovni můžeme podpořit změny, které se promítnou do všech úrovní našeho
prožívání. Je to proces znovunapojení se na vnitřní moudrost naší bytosti, která ví přesně, co
je pro naše zdraví potřeba. Při kraniosakrálním ošetření se napojujeme na hlubší úrovně
tvořivých životních sil, které jsou za bolestí a nepohodlím, za zmatky naší mysli. Terapie
podporuje vědomé uchopení toho, co nás v životě potkává. Nemoc a životní obtíže můžeme
pak vidět jako připomínky vedení na cestě k opravdové radosti, klidu a lásce. Vrací nás do
přítomnosti, do tady a teď (více na www.zuzanakozakova.cz).

Somatic experiencing je metoda, kterou na základě svých bohatých zkušeností z praxe
vyvinul Peter Levin. Jedná se o terapii, která obrací pozornost klienta k tělesnému prožívání
a podporuje zdravé fyziologické procesy, které vedou k přirozené seberegulaci autonomního
nervového systému. Propojuje úrovně našeho prožívání, cítění a uvědomování, což vede k
větší celistvosti a celkové životní pohodě. Tímto způsobem je možné terapeuticky pracovat
jak s jednotlivými životními událostmi (operace, lékařské zákroky, nehody, pády), tak i s
vývojovými traumaty. Práce je neinvazivní a jemná, podporuje naše zdroje a uvědomění si
vlastní síly a schopnosti zvládat životní situace. Může přinést velký posun v obnovení pocitu
bezpečí, vnímání vlastních hranic a kompetencí.

V roce 1999 jsem zakončila magisterské studium antropologie na Přf UK a v roce 2000
bakalářské studium fyzioterapie na 3. LF UK. Poté jsem se začala orientovat na terapie s
celostním přístupem k člověku. Absolvovala jsem základní kurs reflexní terapie,
aromaterapeutické masáže, I. a II. stupeň zasvěcení Reiki a základy shiatsu. Tyto zkušenosti
využívám ve své práci.

V roce 2009 jsem zakončila profesionální studium kraniosakrální biodynamiky v Institutu
Craniosacrální Biodynamiky. Dále jsme v tomto studiu pokračovala postgraduály u dalších
učitelů - Sheila Keen, Roger Gilchrist, Michael Kern, Charles Ridley a Giorgia Milne.
V současné době (od roku 2018) jsem ve výcviku Somatic experiencing, mojí učitelkou je
německá lektorka Itta Wiedemann.

Rozhovor se Zuzanou Kozákovou: Všechno pustit a jen BÝT

Pavel Spanilý

Somatic Experiencing® a mediace – pokojné řešení sporů a konfliktů.

pavel.spanily@gmail.com
tel.: +420 607 710 477

Více informací


Nabídka služeb:
- Aplikace metody Somatic Experiencing®
- Mediace – pokojné řešení sporů a konfliktů

Metoda Somatic Experiencing objevená Dr. Peterem Levinem nám umožňuje zvládnout zahlcující životní zkušenosti různého původu a vyrovnat se s nimi (od dlouhodobého stresu, vzniklého například chronickým přetížením, častými konfliktními situacemi či psychosomatickými obtížemi, až po krátkodobé traumatizující události, jako například smrt blízké osoby, nehoda, úraz atd.). Dr. Levine vypozoroval, že každý jedinec, pokud je vystaven nadměrné zátěži, bolesti či utrpení, které se pro něj stávají neúnosnými, se podvědomě začne uzavírat na tělesné, emoční a rozumové úrovni a z jeho života se postupně vytrácí radost a spontánnost, jež jsou často nahrazeny strachem, agresí, bezmocí či frustrací.

Uvedená metoda nám dává možnost přirozeně dokončit obranné reakce, které tělo v době obtíží a konfliktů samovolně spustilo (ale nedokončilo), a tím obnovit původní celistvost, kdy jedinec ví o sobě a o svých zdrojích, zdravě se může vztahovat k okolí, a tedy může jít vlastní cestou k naplnění životních potřeb.

Rozsah symptomů vyvolaných zátěží a následným zahlcením organismu je zcela rozmanitý (mohou vyvstat různé druhy bolestí, zvýšená ostražitost, častá plačtivost, poruchy spánku, náhlé výkyvy nálad, chronická únava, rezignace, zoufalství, neschopnost vstoupit do vztahu, neadekvátní reakce, strach ze všedních věcí, opakované konflikty, psychosomaticé obtíže – zejména bolesti hlavy, páteře, astma, zažívací obtíže apod.). Původ problémů má však často jeden kořen – ustrnutí základních instinktivních obranných reakcí, které se nám stále „připomínají“ v podobě rozličných symptomů, tento stav nazývá metoda Somatic Experiencing „znovu-sehráváním“. Opakem je tzv. „znovu-vyjednání“, kdy se započaté obranné reakce přirozeně dokončí, dojde k uvolnění na úrovni tělesné, emoční, rozumové a samovolně začne povstávat životní radost a spontánnost.

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. K mediačnímu procesu se aktéři rozhodují dobrovolně, za jeho průběh je zodpovědný mediátor a za obsah procesu a jeho výsledky jsou pak zodpovědní sami aktéři, výsledek odpovídá zájmům a potřebám jednotlivých stran.

Pro mě osobně se jako zásadní podpora celého mediačního procesu nabízí právě metoda Somatic Experiencing, která u obou jedinců/stran přináší možnost dostat se k vlastním životním zdrojům, nacházejícím se na tělesné, emoční a rozumové úrovni, možnost obnovit stabilitu celého organismu, a tím získat odstup od tíživé situace a rozvinout přirozenou orientaci ve sporu, která může vyústit v nalezení dohody.

V roce 2003 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2017 tříletý profesionální výcvik metody Somatic Experiencing® vedený Ittou Wiedenmannovou. Mediační specializaci jsem rozvinul kurzem mediace u JUDr. Radky Medkové a PhDr. Dany Rabiňákové a metodu Somatic Experiencing jsem doplnil seminářem Práce s traumatem u dětí vedený Maggie Klineovou. Veškeré nabyté zkušenosti bych vám rád nabídl k vašemu vlastnímu rozvoji, obnově celistvosti a nalezení radosti.

V krátkosti rekapituluji − nabízím podporu a péči prostřednictvím metody Somatic Experiencing při zvládání náročných životních situací.

Závěrem bych se velmi rád podělil o svoji osobní zkušenost s metodou Somatic Experiencig. Po mnoho let jsem byl provázen tíživou bolestí v oblasti hlavy, která mi značně komplikovala život, zhoršeným zrakem a vnitřním neklidem. Po zakoupení knihy Probouzení tygra autora Petera Levina a díky následné účasti ve výcviku Somatic Experiencing se ono napětí začalo zásadně umenšovat a můj život postupně „narovnávat“. Opustil jsem dlouhodobě vykonávané zaměstnání a nyní se mohu věnovat práci, která mě baví a přináší mi radost.

Cena za sezení ( 60-90 min) - 1300 Kč

Tatjana Micić

Konzultace na základě astro-psychologie a Thetahealingu, analýza prostoru a konzultace z oblasti Feng shui.

tmicic@volny.cz
tel.: +420 608 123 288

Více informací

Nabízím konzultace na základě astro-psychologie a Thetahealingu a analýzu prostoru a konzultace z oblasti Feng shui. Ve všech oblastech, ve kterých působím, odhaluji, že život je zázračný a to ráda předávám svým klientům.

Co je to astro-psychologie?

Jak název vypovídá, sjednocuje astrologii a psychologii. Vyvíjí se na základě díla Karla Junga a Liz Greenové. Nezabývá se tolik předvídáním budoucna, ale spíše vede k pochopení a uplatnění vrozených vloh. Člověk je kreativní bytost. Utváří svůj svět podle vzorců vznikajících v jeho nitru a skutečnost, v níž žije, odpovídá těmto vzorcům. Samotné vzorce můžeme přečíst z horoskopu a tím se o sobě člověk dozví mnohé.

Žijeme v cyklech - konec jednoho a začátek druhého je v podstatě přechod do nové životní fáze a v takových obdobích mohou být konzultace velice nápomocné. Při osobních konzultacích můžete řešit různé otázky. Ať už prožíváte vážné změny, nastává u vás obrat v kariéře, zlomy v rodinném životě, řešíte partnerství, máte problém realizovat vlastní cíly, máte potíže s rodiči, dětmi nebo se zdravím, prožíváte krizi středního věku – to vše lze vysvětlit s pomocí astrologické symboliky.

Astro-psychologie pracuje se sílou vědomí, která je léčivá. Často je ale nedostačující, obzvlášť pokud se lidé usilující o sebepoznání chtějí zbavit podvědomých modelů na všech rovinách bytí. Z toho důvodu používám i jiné metody a jedna z nich je Thetahealing. Lidem, kteří prochází obdobím transformace doporučuji Feng shui, aby oživili a změnili energii prostoru, ve kterém žijí. Dále ještě doporučuji osvědčené techniky vědomého dýchání a cvičení.

Co je Thetahealing?

Jedná se o léčivou meditativní techniku, která se používá ke změně předsvědčení a strnulých vnitřních modelů, které brání člověku, aby žil zdravý a spokojený život. Thetahealing meditace pracuje se sedmou rovinou bytí a může pomáhat na fyzické, mentální, emotivní i duchovní rovině. Zakladatelkou metody je Vianna Stibal, intuitivní léčitelka, která se sama vyléčila svou zázračnou metodou.

V současné době je ve světě nesmírné množství lidí používajících metodu Thetahealing a to z různých důvodů. Jeden z nich je, že tato metoda je v souladu se současným duchovním a vědeckým vývojem lidstva.

Co je Feng shui a k čemu je užitečné?

Feng shui je východní umění, které se zabývá harmonizací bydlení za pomocí energie, v čínštině označované jako qi. Praktikování Feng shui umožňuje lidem žít v harmonii s energiemi nebe a země, respektive v souladu s energií přírody.

Feng shui, stejně jako čínská medicína, používá pojmy yin-yang a Pět elementů, jejichž vzájemným spolupůsobením vznikají všechny projevy bytí. Prostor, ve kterém žijeme nebo pracujeme, musí být v neustálém pohybu, stejně jako příroda a člověk. Existuje jak Feng shui prostoru tak i Feng shui času.

Správně využitá energie prostoru pomáhá také při řešení problémů v lásce, v rodině a ve vztazích, ale také se používá pro zlepšení kariéry, zvýšení příjmů, povzbuzení štěstí atd. Umění Feng shui také zahrnuje design, medicínu a psychologii. Konzultace a analýzu prostoru nabízím podle potřeb klientů a nechávám na nich, aby si vybrali, zda zapojí různé aspekty tohoto umění nebo si vyberou dle svých potřeb jen jeden z nich.

Které metody ještě používám?

V mé praxi se ukázalo, že lidem, kteří prochází obdobím změn nebo transformace hodně pomáhají jednoduchá cvičení, EFT metoda, afirmace nebo meditace. V rámci konzultací a seminářů pravidelně používám i tyto metody a techniky.

CENÍK:
většina konzultací je za 1500Kč, více info na webových stránkách

Kontakt a více informací:

Tatjana Micić
Telefon: +420 608 123 288
E-mail: tmicic@volny.cz a info@well-balanced.cz

O mne a mých seminářích se můžete více dozvědět zde: 
http://www.maitrea.cz/tatjana-micic

YOUTUBE KANÁL a FACEBOOK: Tatjana Micic
www.well-balanced.cz a www.symbolicthinking.net

Michal Filip

Daseinsanalýza, psychoterapeutické poradentsví

michal.filip@ignumtel.cz
tel.: +420 602 626 626

Více informací

Daseinsanalýza

Klíčová slova: svoboda, bytí, čas, autenticita, otevřenost, fenomén, existenciál, horizont, přirozenost, hranice.

Daseinsanalýza patří mezi současné psychoterapeutické směry, a lze ji přiřadit k existenciální a humanistické psychoterapii. Už její název zní laikům nesrozumitelně a přitom opak je pravdou. Je to jeden z mála směrů, který nechává tzv. psychologické konstrukty a techniky stranou a jde mu o opravdové setkání s člověkem. Vychází z předpokladu, že terapie je setkání, kdy potkáváme druhého a porozumění jeho vnímání světa, nás v terapii vede. Terapeut v daseinsanalýze není vševědoucím odborníkem, ale profesionálním průvodcem, který je v terapii autenticky přítomen a vytváří bezpečné prostředí k tomu, aby klient mohl být sám sebou.

Co to je být sám sebou? Co to je být autenticky přítomen?

Tyto otázky by nám tato terapeutická práce měla zodpovědět, neboť se jedná o jedny z klíčových slov daseinsanalýzy.

Lucie Suchá Groverová

Těhotenství, porod, prenatální komunikace, přirozená předporodní příprava.

luciegroverova@gmail.com

Více informací

Autorka knihy Aby porod nebolel, lektorka sebepoznávacích seminářů , kurzů prenatální přípravy prostřednictvím kresby v Maitree a mateřských a rodinných centrech a centrech osobního rozvoje v celé ČR i na Slovensku.Nezávislá publicistka, propagátorka vědomého těhotenství, porodu, rodičovství a lidství.....

Obsahem konzultací není předkládat jakýsi univerzální návod, konkurovat práci a postupům porodních asistentek, dul či jiným spřízněným profesím. Nenabízím vám ani potravinová doporučení , fyzická cvičení…zkrátka to co si v současné době můžete v nabídce různých předporodních příprav najít..Nabízím poněkud jiný úhel pohledu, lidské-ženské sdílení, které se v současné době vytratilo, předání osobní zkušenosti , vhledu do vašeho osobního příběhu a vnímání souvislostí. V období těhotenství a porodu je úžasná a jedinečná možnost pracovat na sobě samé potažmo svým okolím, rodovou linií....Podstatné je umění navázání osobního a pevného kontaktu s Universem, jehož jsme nedílnou součástí, s naší vnitřní moudrostí a v neposlední řadě i s děťátkem. Bolest u porodu a jeho celé prožívání máme každá ve "svých rukou"......

Jsem maminkou pěti dětí, prožila jsem porod v porodnici i doma. S bolestí i bez bolesti.Porody mých tří posledních dětí jsem celé prozpívala. Jsem hluboce přesvědčena o tom, že porod tak, jak nám byl od přírody dán, je bezbolestný proces, ve kterém je ukryt pomyslný manuál k následnému prožívání života.Je v něm ukryta veliká životní síla a potenciál člověka.Stojí za to věnovat mu čas a prostor.

Velmi ráda budu průvodkyní a podporou na kousku vaší Cesty.

Témata, která můžeme společně sdílet: 
- Porod - Vstupní brána do života
- Porod bez bolesti - utopie či přirozenost?
- Jak je to tedy s tou bolestí?
- Kdo je to ŽENA?
- MUŽ a porod
- Nejbezpečnější místo - děloha
- Okamžik početí a jeho okolnosti
- Mentální trénink
- Psychická hygiena
- Překonání překážek
- Prenatální komunikace
- Prozpívat se porodem
- Těhotenství, porod a psychosomatika
- Osobní zkušenost

Další informace na:

www.luciegroverova.cz
FB Lucie Groverové

Lena Achmeer

Thetahealing terapie, diagnostika metodou Životních map, intuitivní kresba, lektorka Školy pánevního dna, aromaterapie.

lenaachmeer@centrum.cz  
tel.:  +420 774 245 402

Více informací

Čím více odhalíš svůj příběh, tím více se můžeš cítit dobře.  

ThetaHealing®  je sada nástrojů a technik, která umožňuje odhalit skrytá přesvědčení a provést změnu tak, aby vás již neovlivňovala a naopak se odkryly nové možnosti. 

Pánevní dno:
Provádím ženy cestou k oživení jejich lůna a léčím vzorce, které jim zabraňují  plné prožívání sebe sama. Energeticky zároveň čistím různé úrovně (osobní, rodové, historické) jejich života.

Životní mapy® jsou projektivně diagnostickou metodou pro děti i dospělé.  Metodou, která dokáže objevit, analyzovat a popsat skutečné příčiny stavů a situací. Je velmi rychlá, přesná. Dává okamžité diagnostické výstupy a zároveň konkrétní kroky k řešení. Je unikátní a komplexní.
Velmi rychle a jednoduše Vám například ukáže souvztažnosti příčin a následků a jejich přenosů v rodině. Umožní Vám procítit skutečný stav věcí, odhalit podvědomé procesy, které omezují náš rozvoj.

Moje pilíře
ThetaHealing® (Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Manifesting and Abundance)
NLP - Practitioner
Životní mapy 1-3
Škola pánevního dna - dlouhodobý výcvik
Biosyntetický koučing
Aromaterapie
Šamanismus u Johna Hawkena
Mohendžodaro I-IV.

Kontakt a více informací:

Lena ACHMEER
Tel. 774 245 402
FB: Achmeer Lena
email: lenaachmeer@centrum.cz  

lenaachmeer.cz
mojepanev.cz
nakreslisimapu.cz

Šárka Koliášová

Instruktorka meditace certifikovaná u Deepaka Chopry, Chopra Center for Wellbeing, California. 

Meditační program SHRI
Meditace prvotního zvuku - Deepak Chopra

info@sarkakoliasova.com
tel.: +420 604 528 578

Více informací

Chcete žít šťastný život a zlepšovat svět kolem sebe? Samozřejmě.

Potíž je v tom, že mnozí z nás nemohou kvůli stresu a napětí rozvinou svůj plný potenciál, ani vnímat vnitřní klid, radost a pohodu. Co se děje kolem nás, termíny v práci, nároky v rodině, rychlé tempo života, placení účtů – to vše může být zahlcující. Pokud vám toto něco připomíná, bude se vám hodit efektivní mentální technika, která vám pomůže nároky a požadavky lépe zvládat.

Připojte se k množství absolventů po celém světě, kteří díky našemu kurzu meditace zažívají v životě méně napětí a stresu a prožívají více radosti, klidu, naplnění.

Meditační program SHRI

Existuje mnoho různých způsobů, jak meditovat.

V meditačním programu SHRI se zaměřujeme na vybrané techniky mindfulness, meditaci a vizualizaci.
Hlavním pilířem kurzu je meditační technika „Meditace prvotního zvuku“, což je účinná meditační technika zakořeněná ve védské tradici z Indie. 

Zakladatel střediska Chopra Center for Wellbeing, Deepak Chopra oživil tuto starodávnou meditační praxi a zpřístupnil ji ve formátu, který se snadno naučí. V kombinaci s mindfulness a vizualizací vytváří tato trojkombinace efektivní nástroj, který pomáhá žít život ve větší radosti, spokojenosti, lehkosti, tvořivosti a zdraví.

Více informací k programu na https://www.sarkakoliasova.com/

Meditační program SHRI je možné absolvovat online nebo v Domě osobnostního rozvoje – MAITREA.

Kdo je Šárka Koliášová

Šárka Koliášová je certifikovaná instruktorka Chopra Center for Wellbeing, California a zakladatelka meditačního programu SHRI.  Jejím posláním je zpřístupňovat nástroje, které pomáhají méně se stresovat a zároveň prožívat více radosti, spokojenosti, klidu a zdraví. 

Osobně se věnuje meditaci víc jak 10 let.

Kontakt a více informací:

Šárka Koliášová

T.: 604528578
E.: info@sarkakoliasova.com
W.: https://www.sarkakoliasova.com/

Mgr. Lucie Bukovská

Krizová intervence, psychologické poradenství (dospělí, dospívající, děti), práce s traumatem, podpora celostního rozvoje.

bukovskalucie@seznam.cz
tel.: +420 777 501 583

www.lucie-bukovska.cz  

Více informací

Co nabízím:

Velkou otevřenost a pochopení pro unikátnost, s jakou každý vnímá a přistupuje k okolnímu světu i sám k sobě.

 • krizová intervence – pro všechny, kdo zažívají nebo zažili krizi, emočně náročné situaci, kterou těžko zvládají a potřebují najít dobré způsoby, jak vše zvládnout a projít
 • psychologické poradenství – pro ty, kteří řeší nějaký konkrétní problém, potíž. A chtějí se lépe vyznat ve svých naučených vzorcích chování a hledat způsoby, jak je proměnit. A o to kvalitněji pak zažívat svůj život.
 • poradenství pro děti, dospívající a jejich rodiče – při řešení akutních i chronických situací spojených s tímto obdobím (např. šikana, rozvod, lékařský zákrok)
 • podpora celostního rozvoje – pro ty, kteří se chtějí věnovat seberozvoji, být v lepším kontaktu se sebou i druhými a chtějí naplňovat svůj potenciál, více a hlouběji se uvolňovat a následovat svůj vnitřní rytmus, být v kontaktu s jeho cykly a pulsací (pomocí relaxačních technik, bioenergetických cvičení, meditace, práce s tělem atp.)
 • práce s traumatem: - pro ty, kteří prošli traumatickou zkušeností nebo je náročná situace, zákrok čeká (operace, rozvod, umírání blízkého člověka). Zde mohou získat nástroje, jak obnovit přirozenou rovnováhu organismu a zvýšit jeho psychickou odolnost (zejména pomocí metody Somatic experiencing)

Co jsou moje zdroje, jak pracuji:

 • Věřím v sílu dobrého lidského kontaktu, který umožní bezpečně a beze spěchu prozkoumávat svoje zákoutí, silné i stinné stránky a začleňovat je do svého žití
 • Je pro mě důležitá opravdovost a otevřenost, ráda využívám všech svých zkušeností a znalostí v zájmu příchozích
 • Respektuji tempo a momentální kapacitu každého
 • Umím v dobrou chvíli srozumitelně podat informace důležité pro pochopení celé situace i dalšího vhodného postupu
 • Baví mě podněcovat, zpevňovat jedinečné jádro každého tak, aby ho mohl dobře využívat ke svému prospěchu
 • Při práci zohledňuji a pomáhám nacházet dobrou rovnováhu mezi myslí, pocity a tělem
 • Pracuji s dospělými i dětmi, nepracuji s páry a rodinami

„o mně“

Vždy jsem se zajímala o druhé lidi, o psychické i fyzické aspekty života. Po studiu psychologie se neustále (a ráda) vzdělávám a rozvíjím. Při práci využívám znalosti z psychoanalytického, systemického či biodynamického přístupu a v současné době kladu důraz na celostní přístup (jsem frekventantkou výcviku Somatic experiencing, využívám prvky kraniosakrálního ošetření apod.).

 Při práci zapojuji dovednosti a zkušenosti z práce s krizí, s traumatem.

Na práci s druhými mě baví objevovat a pomáhat naplňovat jejich potenciál. Jako základní vnímám rozvoj schopnosti být sám se sebou v dobrém kontaktu, nacházet a využívat svoje zdroje, znát svoje limity a možnosti.

Dlouhodobá práce s dětmi i vlastní rodičovská zkušenost mi opakovaně potvrzovala zkušenosti, že děti mají obrovský potenciál pro obnovení svého zdárného růstu.

Věřím v cykličnost, pulsaci života v každém z nás a okolo nás. A když probíhá dobře, splavně, tak máme velkou šanci zvládat nároky života a plně si užívat jeho dary.

Život a jeho krása jsou stále přítomny… a rozšiřování kapacity si to vše uvědomovat a prožívat mi dává hluboký smysl, proč jsme tady….
 

Objednávky:
Tel: 777 501 583
e-mail: bukovskalucie@seznam.cz
www.lucie-bukovska.cz  

Lucie Vlasáková

Osobní kouč a terapeut
Terapie dotykem

lucie@vlasakova.one
tel: +420 777 037 287

Více informací

Jsem osobní kouč a mentor, nabízím podporu v oblasti osobního rozvoje, vztahů a intimity. Zajímám se o lidi a pomáhám jim rozluštit tajemství jejich vnitřní temnoty, studu, vzteku, ale i hledání radosti a autentického výrazu.

Koučování propojuji, dle potřeb klienta a tématu, které momentálně řeší, a to s Arteterapií, Kineziologií a pokud klient chce, tak i s Dotykem.

Proč dělám to, co dělám. Abych viděla pravdu a učila ji vidět i druhé. Najdete tak svůj zdroj a nahlédnete za hranice svých schopností.

Mým záměrem je tvořit důvěrné prostředí a prostor pro klienty, a lidi kolem mě. Umožnuji jim projevit jejich talenty v plném potenciálu.

Mým talentem je podporovat jednotlivce i skupiny. Umím propojovat, pro rozum, nespojitelné. Odstraňovat překážky, které brání harmonickému procesu tvořivosti.

Koučink je metoda, která hledá řešení a umožňuje klientovi vidět jeho cestu a možnosti. Pomocí správných otázek a kreativních technik klient zjišťuje, co opravdu chce a kam v životě míří. Koučink dále….

• uvolňuje potenciál člověka
• prohlubuje propojení se sebou samým
• pomáhá uvědomovat si, jak fungujeme na tomto světě
• přináší svůj autentický výraz do práce, kterou tu děláte
• je o volbě a možnostech změnit to, co už nám neslouží
• řeší otázky např.
o Jak zjistíš co opravdu chceš?
o Chceš ve svém životě něco změnit, ale nevíš jak?

Arteterapie
Cítíte, že vás něco tíží, a neumíte to popsat slovem? Tak si to namalujte. Arteterapie propojuje vnitřní svět člověka s tím vnějším a posiluje komunikaci mezi vědomou a nevědomou myslí. Obrazy jsou produktem spolupráce mysli a srdce, pomáhají nám tvořit. Cílem Arteterapie je uvolnění, sebevyjádření a hlubší pochopení sebe.

Kineziologie - One Brain 
Řeší jakýkoli fyzický či psychický problém, který vznikl v důsledku silného negativního emocionálního zážitku.
• uvolňuje emocionální stres
• pomáhá k nastolení samoléčebného procesu organismu
• používá testování svalů k přesnému zjištění nejen období, kdy vznikl emocionální stres
• dokážu otestovat potraviny, které jsou pro přirozený energetický tok v těle prospěšné a které jej blokují

Terapie Dotykem
Pomocí léčivého doteku přináším vědomí do těla druhého, a on tím poznává sám sebe. Čím jemnější přístup, tím intenzivnější proces, ten napomáhá otevřít se senzitivitě, vnímavosti a citlivosti sebe. Co lze díky této terapii objevovat a léčit?

• naučit se následovat své vnitřní vedení a věřit své vnitřní pravdě
• stanovení jasných hranic a komunikace těchto hranic s ostatními
• probudíte smysluplnost, sexualitu a rozšíříte svůj erotický potenciál
• budování důvěry v žádání o to, co chcete, a nalezení autentického „ano“ a „ne“
• získat kladný vztah k vlastnímu tělu, témata sebelásky
• komunikační dovednosti ve všech oblastech života
• stud, vztek, smutek i radost, a témata Dark Erosu a Somatiky
• prozkoumáte, co vám přináší radost, transformaci a proměnu ve vašem životě a vztazích

Tato terapie je postavena na Kole souhlasu „The Wheel of Consent“ od Dr. Betty Martin. Je základním nástrojem pro všechny lidské vztahy, mezi přáteli, rodinou, kolegy a intimními partnery, ale i ve vztahu sama se sebou.

Kontakt:
Lucie Vlasáková
Tel: 777 037 287
lucie@vlasakova.one

www.lucievlasakova.cz
 

Zita Procházková

Celostní koučka a mentorka, Měsíční Matka (Moon Mother®), Traumatreatment, Dialog s nevědomím, Konstelace traumatu, Systemické konstelace.

terapie@zitaprochazkova.cz
tel.: +420 774 440 930

Více informací

Konzultace v oblasti osobního rozvoje a motivačního poradenství orientovaného na práci s náročnými emočními zážitky a mezními existenciálními zkušenostmi. 

“Je to, jako by nevědomí mělo dvě ruce a jedna dělala vždy opak druhé.” (C. G. Jung)

Každý z nás se někdy ocitne v situaci, kdy cítí, že neví, jak dál. Cítí se zmatený nebo jen příliš unavený. V tu chvíli se potřebujeme zorientovat, získat odstup, podporu, porozumění. Máte-li pocit, že potřebujete mluvit s někým nestranným, s někým, kdo má zkušenosti a ochotu Vás tímhle těžkým obdobím provázet, jsem tu pro vás. Jestli si říkáte, že ještě počkáte, tak čekání může znamenat, že se Vaše problémy ještě prohloubí. Čím delší dobu stojíte na místě, tím těžší je udělat krok. Někdy je lepší dál moc nepřemýšlet a udělat první krok.

Pro jaké typy problémů jsem vám k dispozici:

• Pocity nejistoty, nerozhodnosti.
• Ztráta energie, elánu, naděje či smyslu.
• Vztahové problémy v partnerství, v rodině, v práci.
• Hlubší rodinné problémy pocházející z rodinného systému.
• Potíže se sebeobrazem (sebehodnocení, sebepřijetí, sebedůvěra).
• Nejrůznější formy úzkostných obtíží.
• Posttraumatické stavy a potíže (akutní i vleklé; autonehody, znásilnění, dlouhodobé pobyty v nemocnici, psychické a sexuální zneužívání, domácí násilí, úmrtí blízkého člověka, odchod partnera, komplikovaný porod, potrat, "přítomná nepřítomnost" rodičů v dětství atd.)
• Psychosomatické potíže.
• Práce na osobnostním růstu a sebepoznání.
• Opakující se problémy a nepříjemné situace.
• Nutkavá potřeba dělat něco jiného, než chce váš rozum.
• Situace kdy nevidíte řešení.

Jakými metodami pracuji:

• Celostní koučování
• NLP
• EMI
• Přepis limbického otisku
• Traumatreatment
• Voice Dialogue - Dialog s nevědomím
• Konstelace traumatu
• Systemické konstelace
• Požehnání ženského lůna - Měsíční Matka (Moon Mother®)

Při práci používám různé metody. Důležité je zviditelnění a pojmenování toho, proč se nám děje to co se nám děje, případně proč se nám něco neděje, ačkoli na to vynakládáme dostatek úsilí. V jakém "tahu" a čeho jsme, přestože naše vědomí chce pravý opak. Dalším krokem je najít příčinu, např. použitím konstelačního náhledu.

Pomůžu vám spojit, co má být spojeno, rozdělit, co má být rozděleno, a odstranit to, co je už přežité a nefunkční.

Co nabízím:

• Individuální poradenství.
• Párové poradenství.
• Traumaterapii.
• Bodyterapii (v kombinaci s traumaterapií).
• Konstelace traumatu a Dialog s nevědomím.
• Systemické konstelace (rodinné konstelace, pracovní konstelace…).
• Poradenství přes videohovor (u vzdálených klientů).

O mě:

Narodila jsem se 26. září, v roce Hada. Skrze vlastní odžité stíny mohu doprovázet druhé jejich údolím stínů a strachů a být trpělivá. Vím, že v blízkosti stínu je vždy světlo. Život nám přináší mnoho možností a cest a my volíme, co skrze sebe ve světě vytvoříme…. 

"V každém z nás je ještě někdo, koho neznáme." (C. G. Jung) 

Kontakt:
Zita Procházková
terapie@zitaprochazkova.cz
Tel.: 774 440 930

Joshi

Život v přítomnosti, Neterapie,
Emotional Clearing, Deep Dive mentoring

joshi@zivotvpritomnosti.cz
tel.: +420 725 593 112

Více informací

Je mi momentálně 46 let, mám rodinu, s mou ženou jsme přes 20 let a máme spolu tři děti (13, 19 a 21 let). Žijeme společně na kraji Prahy v domě s velkou zahradou, na které velmi rád pracuji. V roce 2007 jsem po letech hledání a meditací nalezl překvapivou jednoduchost neusilování a bytí v přítomnosti. Od té doby toto poznání nepřetržitě a s nadšením sdílím s ostatními, které to oslovuje. Mými kurzy naživo i online prošlo více než 10 tisíc lidí. Jsme jedna velká rodina. Vrátit své srdce i hlavu do přítomnosti potřebujeme úplně všichni. Těším se, že budu moci inspirovat i tebe.

"Schopnost změnit úhel pohledu je jedním z nejmocnějších nástrojů, který nám pomáhá vypořádat se s denními bolestmi a trápením." Dalajláma

Pokud cítíš volání k setkání a chceš se uvolnit do života v přítomnosti, rád se ti budu věnovat. Zajímáš mne ty jako člověk a tvůj vnitřní potenciál. Není mým cílem tě měnit, co ale můžeme společně změnit je úhel pohledu. Nebudeme chodit kolem horké kaše a zaměříme se přímo na jádro věci. Naším cílem je tvá svoboda a radost ze života. Poznání, kým skutečně jsi a jaké je tvé místo tady na Zemi.

Možnosti zaměření setkání:

 • Život v přítomnosti - praktické tipy, jak žít více tady a teď
 • Neterapie - intuitivní konzultace bez předchozího terapeutického záměru
 • Emotional Clearing - léčení životních blokád a hluboce uložených emocí
 • Deep Dive mentoring - intenzivní pokračující proces životní změny

Délka setkání je 1,5 hodiny. Sejdeme se v Maitree, na Praze 1, Týnská ulička 6. Cena je 900 Kč. K dispozici mám ideálně pondělky nebo pátky od 10 do 16 hodin. V případě potřeby jsou možné i další všední dny od 15 do 17 hodin. Setkání je možné uskutečnit i na dálku telefonicky nebo videohovorem. Délka je pak cca 50 minut, 500 Kč.

Nabízím také možnost projít procesem Deep Dive mentoring, který je založen na intenzivním vedení pro hluboký životní ponor a restart. Jedná se o 7 setkání v intervalu jedenkrát či dvakrát týdně (online nebo v Maitree) + "domácí úkoly" na každý den. Cena tohoto mentoringu je 5000 Kč.

Dohodneme se e-mailem, napiš mi na joshi@zivotvpritomnosti.cz.

Reference

Marta Tara Šturm

Psychoterapeut – Gestalt terapie, koučink
Poradenství a krizová intervence
Práce se závislostmi

martatarasturm@gmail.com

tel.: +420 606 720 542

Více informací


Nikdo sám sebe nezvedne za tkaničky od bot. Vždy je dobré mít vedle sebe někoho, kdo nám pomůže na cestě vzhůru! Jsem tu pro všechny, kteří chtějí aktivně a smysluplně psát svůj osobní příběh.
 

Metody, které nabízím:

 • Gestalt terapie – tato metoda pomáhá vytvořit bezpečné a zároveň podnětné prostředí, ve kterém se naučíte vnímat sami sebe a svou aktuální situaci. Umožňuje vám uvědomit si a přijmout popřené a nevědomé aspekty sebe sama a převzít odpovědnost za své činy, myšlenky i pocity. Dozvíte se více o své síle i slabosti, o své citlivosti a odpovědnosti a tím se i otevře a projasní váš vztah k sobě.

  V čem Gestalt terapie pomáhá?
  - podporuje vnímání přítomného okamžiku,
  pomáhá identifikovat důležitá témata a s nimi spojené prožívání,
  vnímá odpor jako potenciální zdroj energie,
  pomáhá najít tvořivý přístup k sobě,
  přináší hlubší uvědomění, radost, živost a energii.
   
 • Koučink (pro jednotlivce i týmy) – koučink vám pomůže aktivovat vaše vnitřní zdroje a uvolnit potenciál, který se ve vás ukrývá. Zlepší vaší schopnost rozhodovat se a přejímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Pomocí otevřených otázek a aktivního naslouchání pomáhám koučovanému vyjasnit si, co je skutečně jeho cílem a jaká je jeho současná realita.

  V čem vám Koučink pomáhá?
  - získání jasnějšího nadhledu nad svým životem či prací,
  - zvýšení výkonu a životní energie,
  - uvědomění si bariér, které brání v přirozeném naplnění vašeho potenciálu a nalezení způsobů, jak je překonat.
   
 • Psychoterapie 
  - práce se závislostmi (alkohol, drogy, herní závislost)
  - terapeutická práce při poruchách příjmu potravy
  - terapie v důsledku zneužívání nebo týrání v rodině
   
 • Etopedická činnost a výchovné poradenství
  - poradenství pro děti a dospívající
  - rizikové chování, hyperaktivita, ADHD apod.
  - rodinné poradenství
   
 • Terapie pro ženy
  - podpora pro ženy osamocené ve svém světě
  sklony k závislostem, méněcennosti a sebekritice 
  - nalezení nových směrů a možností.

O mě a jak pracuji:
Psychoterapii se aktivně věnuji více než 20 let. Jsem vaším partnerem při vytváření změny. Můj životní a profesionální přístup je plně zaměřen na přítomnost, na posílení vlastního uvědomování, podporu růstu a rozvoj potenciálu. Setkání se mnou je živým dialogem, plným podpory a naslouchání. Každé setkání je jedinečné a obohacující pro obě strany.

Hledání a zkoušení nového vás povede k uvolnění některých zábran a k objevení nových možností ve vašem životě a v situacích ve kterých se zrovna nacházíte. Máte možnost se hodně naučit o své síle i slabosti, o své citlivosti, schopnosti milovat a také o odpovědnosti za svá rozhodnutí. 

Povedu vás k intenzivnějšímu vnímání přítomného okamžiku a toho, co je v něm skutečně důležité. Podpořím vaše zdravější prožívání.  
 

Moje studium a praxe:
- Pedagogická fakulta - Speciální pedagogika
- 9 let psychoterapeutické práce s drogově závislými (Sananim o.s.)
-  Institut pro Gestalt terapii a psychosyntézu (Norsko, Belgie)
- Mezinárodní výcvikový program pro léčbu drogových závislostí ( Universita di Palermo, Sicílie)
- Gestalt Essence - výcvik koučování s Gestalt přístupem

Rozhovor pro DVTv:
https://www.dvtv.cz/video/zeny-skryvaji-zavislost-doma-i-samy-pred-sebou-o-pomoc-kvuli-alkoholu-si-rikaji-pozde-rika-sturmova

Kontakt:
Tel.: +420 606 720 542
martatarasturm@gmail.com

Jsem flexibilní a termín jsem většinou schopna nabídnout do 24-48 hod. 
Ceník služeb se odvíjí dle počtu sezení a dalších okolností a možností.


 

Barbora Petránková

Traumaterapie, Focusing, Access Bars, práce se sny a symboly, poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, senzomotorická arteterapie.

barbora.pe@gmail.com

tel.: +420 603 230 331

Více informací

Trauma – terapie – učení

Největší část mé praxe se rozvíjela v kontaktu s ranými a komplexními vývojovými traumaty – od roku 2010 jsem působila v prostředí dětských domovů a následně náhradní rodinné péče. Základním terapeutickým vzděláním je mi psychologie C.G. Junga, která zůstává jedním z důležitých pilířů mé práce (terapeutické pískoviště Sandspiel, sny, symboly, imaginace, pohádky…).

Ve funkční a citlivé traumaterapii ale není možné vynechat práci s tělem, postupně jsem tedy přibírala další nástroje v oblasti propojování těla, duše a ducha: Focusing, meditační a dechová cvičení, TRE, Access Bars, Práce v Hliněném poli®. Specializovaný výcvik jsem absolvovala také v oblasti péče o děti v náhradní rodinné péči (MPSV, Daniel Hughes). Jsem zakládajícím členem Attachmentového centra Atta. Aktuálním polem zájmu je mi také integrace rozšířených stavů vědomí a práce s vědomým dotykem.

Po mnoho let jsem pracovala výhradně s dětmi a dospívajícími, stále intenzivněji pak i s rodiči a dospělými individuálně. V rámci prostoru Domu osobního rozvoje Maitrea nabízím terapii a poradenství dospělým a dospívajícím. U práce s dětmi volím nejčastěji metody senzorické arteterapie a terapie hrou, které vyžadují rozlišně vybavené prostory ateliéru na jiné adrese – v případě zájmu o Práci v hliněném poli®, využití terapeutického pískoviště nebo terapii dětí mne prosím kontaktujte pro bližší informace.

Vedle terapií se věnuji také odbornému vzdělávání týmů i jednotlivců. Nejčastěji v oblastech traumatu a attachmentu, práce s dětmi. Z konkrétních nástrojů mohu certifikovaně předávat metody Focusing a Access Bars.

Medicíny, kterými pečuji sama o sebe, a ráda je předepisuji i ostatním, jsou volný pohyb přírodou, tanec, zpěv a dech (nejčastěji Maitri dýchání).

Ještě raději než práci uvnitř terapeutické místnosti a ateliéru nabízím terapie ve spojení s přírodou (lesy a louky v Praze a okolí, teepee na Slapech).